วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว


สวัดดีค่ะ  ดิฉันชื่อนางสาวธนัชพร กงสะเด็น ชื่อเล่นแฟร์ อายุ19ปี 
รหัสนักศึกษา 554144111 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่2 ปี2 
คณะวิทยาศสาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมบล็อกของดิฉัน บล็อกนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับ วิชานวัตกรรม เทคโนโลยและสารสนเทศทางการศึกษาและขอขอบคุณท่านที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมชมบล็อกของดิฉัน และถ้าจะเป็นการดีขอให้ท่านช่วยแสดงความคิดเห็นในบล็อกของดิฉันด้วย เพื่อดิฉันจะได้ปรับปรุงแก้ไข ขอบคุณค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์
          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
 1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
 2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
 3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
 4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
 5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
 6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
 7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
 8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
 9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
 10.  ประเมินผลนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
 11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
 12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

 หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
 หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
 หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
 หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
 หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
 หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

1.     รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2.     เทคนิควิธีสอน
           2.1  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
           2.2  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
           2.3  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                        -  การซักถาม
                        -  การอภิปราย
                        -  การทำแบบฝึกหัด
                        -  การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
                ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                       -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                       -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

1.  ห้องสมุด
2.  อินเตอร์เน็ต
3.  เอกสารประกอบการสอน
4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6.  ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

1.   การวัดผล
1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                  10 %
1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)           10 %
1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                    20 %
1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                             20 %
1.4  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน                20 %
1.5  สอบปลายภาค                                                                                                20 %
2.  การประเมินผล
ระดับคะแนน                80 – 100                           ค่าระดับคะแนน                          A
ระดับคะแนน                75 – 79                             ค่าระดับคะแนน                          B+
ระดับคะแนน                70 – 74                             ค่าระดับคะแนน                          B
ระดับคะแนน                65 – 69                             ค่าระดับคะแนน                          C+
ระดับคะแนน                60 – 64                             ค่าระดับคะแนน                          C
ระดับคะแนน                55 – 59                             ค่าระดับคะแนน                          D+
ระดับคะแนน                50 – 54                             ค่าระดับคะแนน                          D
ระดับคะแนน                0 – 49                               ค่าระดับคะแนน                          E