วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์
          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
 1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
 2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
 3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
 4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
 5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
 6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
 7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
 8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
 9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
 10.  ประเมินผลนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
 11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้ 
 12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

 หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
 หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
 หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
 หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
 หน่วยการเรียนที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
 หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

1.     รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2.     เทคนิควิธีสอน
           2.1  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
           2.2  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
           2.3  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                        -  การซักถาม
                        -  การอภิปราย
                        -  การทำแบบฝึกหัด
                        -  การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
                ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                       -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                       -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

1.  ห้องสมุด
2.  อินเตอร์เน็ต
3.  เอกสารประกอบการสอน
4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6.  ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

1.   การวัดผล
1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                  10 %
1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)           10 %
1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                    20 %
1.4  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                             20 %
1.4  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน                20 %
1.5  สอบปลายภาค                                                                                                20 %
2.  การประเมินผล
ระดับคะแนน                80 – 100                           ค่าระดับคะแนน                          A
ระดับคะแนน                75 – 79                             ค่าระดับคะแนน                          B+
ระดับคะแนน                70 – 74                             ค่าระดับคะแนน                          B
ระดับคะแนน                65 – 69                             ค่าระดับคะแนน                          C+
ระดับคะแนน                60 – 64                             ค่าระดับคะแนน                          C
ระดับคะแนน                55 – 59                             ค่าระดับคะแนน                          D+
ระดับคะแนน                50 – 54                             ค่าระดับคะแนน                          D
ระดับคะแนน                0 – 49                               ค่าระดับคะแนน                          E
50 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล็อกมันยังดูไม่เด่น มันยังว่างๆๆ เหมือนขาดอะไรไป ส่วนเนื่อหาควรจะเพิ่มสีของตัวหนังสือเพื่อที่จะดึงดูดสวยตาผู้ดู

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 2. บล็อกสวยงานมากเลยค่ะ จัดว่างเนื้อหาได้เป็นหมวดหมู่ดี ดูภาพรวมแล้วสวยๆๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 3. บล็อกมีสีสันสวยงาม ดูแล้วสบายตา เนื้อหาจัดเรียบร้อยค่ะ โดยรวมแล้วดูดีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. หัวบล๊อกยังไม่เด่นสะดุดตา ดูรวมๆแล้วสบายตาดี สวยหวาน แต่ตัวอักษรควรจะปรับเปลี่ยนสีไห้น่าสนใจมากขึ้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 6. สวัสดีครับนู๋แฟร์ จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาๆครับ // เริ่มจากรูปหัวบล็อกเตะตาพี่มากครับ มีสิงสาราสัตว์ด้วยแลกตาดี แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมาก แนวคิดดีครับไม่ซ้ำใคร ฟอร์นก็สวยมากครับ // เรื่องเนื้อหา เท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่ายดีนะครับ *แต่ควรเพิ่มสีสันหรือพวกรูปหรือเอฟเฟสถาพมาประกอบจะทำให้น่าอ่านยิ่งขึ้นนะครับ // องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมากครับ มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดีครับ เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สามารถนำเอาไปเป้นแบบอย่างในชีวิตประจำได้เป้นอย่างดีเลยครับ // สรุปแล้วทำออกมาได้ดีมากครับ... :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 9. หัวบล็อกของแฟใหญ่ไปหน่อยอ่ะ แล้วก็สีมันกลมกลืนกับพื้นหลัง อาจจะทำให้หับล็อกไม่ค่อยเด่นนะ แล้วก็ตัวหนังสือยังไม่ค่อยมีสีสันอ่ะ แต่หัวบล็อกกับพื้นหลังน่ารักดี โทนสีชมพูสวยดี วิดีโอเยอะดี ข้อมูลแน่นดูน่าสนใจจ๊ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่ายดูแล้วสบายตาดี ครับ ตัวหนังสือ มัน จืดไปน่ะครับ ควรจะใส่ สีหน่อยน่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 12. สวัสดีค่ะครั้งแรกที่เปิดเข้ามาดูบล็อกของคุณสะดุดตามากค่ะหัวบล็อกมีความคิดสร้างสรรค์มากค่ะ ตัวหนังสือก็ดูดีค่ะลายละเอียดทุกอย่างโดยรวมสวยดีค่ะ องค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ พื้นหลังก็เรียบง่ายดีค่ะ แต่ดูไปดูมาตัวหนังสือจืดไปนิดนะค่ะถ้าจะให้ดีมากกว่านี้ตัวหนังสือควรจะสีสกใสกว่านี้นะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 13. เริ่มจากหัวบล็อกเลยน่ะจร๊ ดูแล้วมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ แบบว่ามันธรรมดาเกินไปน่ะ ถ้าหากว่าปรับปรุงแก้ไขหัวบล็อกใหม่จะทำให้บล็อกดูเด่นขึ้นมาอีกเยอะ ส่วนเนื้อหาก้อจัดเรียงได้ดี แต่รู้สึกว่าเนื้อหาในบล็อกมันไม่ครบน่ะมันน้อยเกินไป อีกอย่่างถ้าสลับสีตัวหนังสือหน่อยก้อจะทำให้หน้าอ่านกว่านี้เยอะ ส่วนรูปภาพและคลิบวิดีโอที่นำมาใส่ในบล็อกก้อน่่าสนใจดีจร้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 14. หัวบล็อกสวย ตลกดี ดูแล้วอยากดูอิก 555 แต่เราว่าน่าจะปรับขนาดใหม่ มันเลยออกไปทำให้เห็นไม่เต็ม ส่วนเนื้อหาตัวหนังสือไม่เล็ก ไม่ใหญ่ มีหลายสี สดใสดี ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อง่าย ด้านข้างมีวิดิโอ รูปภาพ จัด ตกแต่งได้สวยงามแล้ว โดยรวมสวยๆ ชอบหัวบล็อก ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 15. หัวบล๊อกเบี้ยว เลยดูไม่สวย แล้วก็พื้นหลังดูแสบตาเกินไป ควรเปลี่ยนเป็นภาพ หรือสีที่อ่อนโยน ตัวหนังสือสวยดี วิดีโอ ภาพ ประกอบ สวยใช้ได้ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 16. หัวบล็อกของเธอน่ารักมากคะรูปภาพที่หัวบล็อกดูดี ปัญหาที่หนึ่งนะคะรูปภาพแนะนำกรุณาเอาออก คลิปวิดีโอดูดีเข้ากับเนื้อหาดีมาก ภาพพื้นหลังก็สวยเข้ากับตัวอักษรดีคะและส่วนลิงก์ชื่อเพื่อนก็สมบูรณ์ครบถ้วนดีคะ เนื้อหาก็เยอะครบถ้วนดีรวมๆแล้วบล็อกนี้ดูดีมากคะคุณแฟร์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 17. เริ่มที่หัวบล็อคก่อนเลยนะ หัวบล็อคแฟร์ใหญ่ไปและตัวหนังสือไม่เด่น ทำให้อ่านได้ยากเพราะ
  พื้นหลังแฟร์เด่นกว่าตัวหนังสือ ส่วนเนื้อหาอื่นๆโดยรวมดีมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 18. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้ามีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ แต่สีพื้นหลังสีที่ใช้มีสีเดียวมากเกินไปทำให้หัวบล็อกไม่โดนเด่น ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปมีสีสันสวยงาม ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 19. สวัสดีจ้าแฟร์ จากการที่เข้ามาชมบล็อกเริ่มที่หัวบล็อกเลยล่ะกัน หัวบล็อกนะน่าจะให้ตัวหนังสือเด่นกว่าการ์ตูนน่าจะดีนะ ส่วนบทความครบถ้วนสมบูรณ์มีสีสันสวยงามสามาถรดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี คลิปวีดีโอก็มีเนื้อหาที่เข้ากับเรื่องที่ทำ ส่วนแทบซ้าย ขวา ก็สวยดี ทำให้มันเท่ากัน โดยรวมโอเคแล้วคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 20. สวัสดีจ้าแฟร์ เริ่มจากหัวบล็อกก่อนเลยนะเราว่ามันยังหาจุดเด่นยังไม่ได้นะในส่วนของหัวบล็อก ส่วนของเนื้อหาก็ครบถ้วนดีคะ แต่ติดตรงที่ตัวหนังสือนะน่าจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือหน่อยนะเพื่อที่จะได้อ่านแล้วไม่น่าเบื่อและน่าสนใจมากขึ้น ในส่วนของวีดีโอกับข้อมูลทั้งสองข้างก็เข้ากับเนื้อหาคะจัดรูปแบบได้เท่ากันทั้งสองข้างเลยคะโดยรวมดีแล้วนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 21. แฟร์ ธนัชพร : หัวบล็อกน่ารักดี เพลงเสียงดังไปนิดน๊า เนื้อหาแน่นครบถ้วน สื่อวีดีโอน่าสนใจดี โดยรวมดีแล้วจ้า :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 22. สวัสดีค่ะ คุณธนัชพร เริ่มจากหัวบล็อกก่อนเลยนะค่ะ หัวบล็อกทำได้ดี และมีเนื้อหามีการใส่สีตักษรทำใด้อ่านง่ายและรู้สึกเนื้อหาจะน้อยไปหน้าจะหาเนื้อหาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะจะทำให้บล็อกดูสมบรูณ์ได้ดียิ่งขึ้นและหาคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับการเรียนวิชานวัตกรรมมาใส่เพิ่มเติมจะทำให้ดูดีมากเลยค่ะ และจัดเรื่องเนื้อหากับคลิปวีดีโอ รูปภาพ ให้เท่ากันทั้ง 3 ช่องงานจะได้ดูเป็นระเบียบและน่าสนใจค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 23. สวัสดีค่ะ แฟร์ เริ่มจากหัวบล็อกเลยแล้วกันนะค่ะหัวบล็อกสวยดีดูแล้วสบายตาตกแต่งได้สวยงามมากจัดวางได้เป็นอย่างดี
  เนื้อหาครบถ้วนมีการตกแต่งด้วยสีที่สวยงามและตัวขั้นข้อความที่สบายตาจัดวางเนื้อหาได้สวยมีการเว้นวรรคได้ถูกต้องมีวีดีโอให้ดูเพิ่มเติมด้วยจัดวางตามลำดับได้เหมาะสมและเมืื่อเปิดเข้าไปดูแล้วทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเยอะมากแต่พื้นหลังดูสว่างตา สีสันสดใส สวยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 24. สวัสดีคะ เพื่อนๆ เริ่มจาหัวบล็อกเลย สีสันตัวหนังสือยังยังไม่เด้นเท่าไหร แต่โดยรวมแล้วดูเรียบง่ายดีคะ
  สีสันตัวหนังสืออ่านแล้ว ไม่แสบตาคะ ส่วนเนื้อหาที่ใช้นั้น เข้าใจง่ายและ น่าสนใจมากเลย การใช้วิดีโอประกอบนำมาจาก Youtube เนื้อหาก็น่าสนใจมาก ๆ เลย โดยรวมแล้วโอเคคะ ^ ^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 25. สวัสดีค่ะ แฟร์ จากการที่เข้าเยี่ยมชมบล็อกนี้นะคะ สะดุดหัวบล็อกมากค่ะทำได้สวย เก๋ ไม่เหมือนใครเลยค่ะ สีพื้นหลังเรียบง่ายดูสบายตามากค่ะ เนื้อหาครบถ้วนดีค่ะ ส่วนประกกอบข้างๆก็น่าสนใจดีค่ะ โดยรวมถือว่าทำได้ดีมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 26. สวัสดีค่ะแฟร์ การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกแฟร์ เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นแนวคิดดีไม่ซ้ำใคร มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก วิดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดูดีมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่อมชม

   ลบ
 27. จากการที่เข้ามาชมบล็อก เริ่มจากหัวบล็อกออกแบบได้ดี เรียบง่าย ในส่วนของเนื้อหา มีเนื้อหาเหมาะสม ตัวอักษรเล็กไป เราว่าน่าจะแก้ไขตรงนี้หน่อยนะ และเปลี่ยนสีตัวอักษรให้ดูโดดเด่นกว่านี้หน่อย จะทำให้ดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบด้านข้าง ซ้ายขวา สมบูรณ์ ดีมีทั้งสื่อ VDO รูปภาพหลากหลาย โดยรวมแล้ว บล็อกทำได้ดีจ้้า

  ตอบลบ